top of page

Kvinneforum for Verdensfred

Kvinneforum for verdensfred arbeider for å gi kvinner kunnskap, ferdigheter og den støtte de trenger for å bli seg bevisst sin unike verdi som fredsskapere i hjemmet, i lokalsamfunnet og i verden.

 

Hvem er vi?

Kvinneforum for verdensfred er norsk gren av Women's Federation for World Peace International (WFWPI), en NGO med konsultativ status ved FNs økonomiske og sosiale råd. Women's Federation for World Peace ble opprinnelig etablert 10. april 1992 av Mrs. Hak Ja Han Moon, og har ekspandert til over 122 land. WFWP er transreligiøs og fremmer religionsdialog uten å foretrekke en religion over den andre.

I Norge har KFVF hovedfokus på morskap, fysisk og mental helse, ekteskap og interkulturell dialog.   

Hva ønsker vi?
 • Vi ønsker å hjelpe kvinner til å finne indre styrke, harmoni og glede og belyser temaet både i foredrag og seminarer.

 • Vi ønsker å løfte opp kvinner uten å presse menn ned.  Vi jobber for et bedre samarbeid mellom menn og kvinner.

 • Vi ønsker å styrke trofaste ekteskap mellom mann og kvinne som er det beste utgangspunktet for lykkelig familieliv. En harmonisk, velfungerende familie er grunnsteinen til et fredelig samfunn.

 • Vi ønsker å skape et nettverk der mødre kan støtte hverandre både praktisk og moralsk, f.eks. med koselige Mamma og meg møter.

 • Vi ønsker at kvinner skal forstå sine fredsskapende evner og vie seg til å skape fred i familien, samfunnet og den større verden vi lever i.

 • Vi ønsker at kvinner skal få oppleve kraften i å stå sammen og støtte hverandre i vanskelige tider.

 • Vi ønsker å være en forsonende kraft, heller enn å bekjempe hat med hat.

 • Vi ønsker å fremme interkulturell og interreligiøs dialog.

 • Vi vil også i Norge utvikle vårt arbeid innen FN som en NGO, og søke å skape samarbeid mellom NGO-ledere, slik at vi kan ha en større innflytelse på et høyere plan i FN.

 • Vi ønsker å samarbeide med andre norske organisasjoner om våre felles formål. 

 

Hva gjør vi? 

Vi har sosiale sammenkomster, temamøter, seminarer, konferanser og vårt Helseverksted, alle med det mål for øye å legge til rette for en eller flere av opplevelsene vi har beskrevet ovenfor.

I 2017 arransjerte vi bl.a. et Helseverksted, hyggelige Mamma og meg møter og en konferanse om familieverdi. I 2018 arransjerte vi bl.a. et seminar om å styrke harmoni i familien, et kurs for bedre ekteskap og flere møter med transreligiøs dialog rundt temaet fredsbygging.

 

Generelt

Kvinnens rolle står sentralt og kvinner overalt i verden er oppfordret  til å gå inn i nøkkelroller for å skape et paradigmeskifte innen lederskap, basert på kvinnens medfødte, gudgitte verdighet.

Kvinners  lederskap med mer preg av omsorg, barmhjertighet, kjærlighet og rettferdighet, er nødvendig for å nå det «avgjørende vendepunktet» for å forandre verden til det bedre i en så historisk viktig tid. Kvinner kan virkelig utgjøre den store forskjellen. KFVF i Norge fokusserer på å hjelpe kvinner å gjøre en slik forskjell i sine egne familier og nærmiljø.

 

Fra Kvinneforums vedtekter

Foreningens formål er å bidra til at kvinner bevisst bruker sine egenskaper i arbeidet for å skape varig fred i verden, og å åpne for at kvinner kan få en utvidet forståelse av seg selv og sin rolle i samfunnet.

 

I den overbevisning at fred begynner i det enkelte individ og dets mellommenneskelige forhold står

styrking av familien som grunnlag for et fredelig samfunn sentralt, fordi der blir de grunnleggende   moralske forestillinger og normer for fredelig sameksistens dannet.

 

Foreningen vil også fremme en verdensetikk som overskrider de religiøse, politiske, sosiale og

rasemessige motsetninger som hittil har rådet, i den overbevisning at alle mennesker har en felles

opprinnelse og derfor er en menneskehetens familie.

WFWPI’s visjon:

"Samarbeid av kvinner for å skape en global familie basert på en kultur av bærekraftig fred.

Styrke kvinner som fredskapere og ledere i familien, lokalsamfunnet, nasjonen og verden. Gjennom utdanning, beslutningspåvirkning, samarbeid, forsoning og humanitær tjeneste, sikter WFWPI mot å skape et freds- og velferdsmiljø for fremtidige generasjoner og mennesker av alle raser, kulturer, tro- og livssyn."

bottom of page